ประชาสัมพันธ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนนักกิจกรรมสำหรับหน่วยกิจกรรม องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนนักกิจกรรมสำหรับหน่วยกิจกรรม องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด ประชาสัมพันธ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนนักกิจกรรมสำหรับหน่วยกิจกรรม องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08:44
เอกสารแนบ    ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการรับเงินโอน   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 64
   ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินทุนกิจกรรม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 64
   ใบสำคัญรับเงินทุนกิจกรรม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 64
   เอกสารที่นิสิตจะต้องจัดเตรียมเพื่อรับทุน   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 64
   แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 64
   แบบเสนอชื่อนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษานักกิจกรรม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 64
   พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนนักกิจกรรมสำหรับหน่วยกิจกรรม ฉบับที่ ๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 64
   พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนนักกิจกรรมสำหรับหน่วยกิจกรรม ฉบับที่ ๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 64
รูปภาพแนบ