รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อประชาสัมพันธ์  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ ณ บริเวณสนามกีฬาตะกร้อ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.00น ถึง 17.00 น.
URL https://is.gd/15aF8b
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:08
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ