ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2563

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด ตามที่กระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบายให้เรียกทหารกองหนุนไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายกำหนดเรียกพลเป็นประจำทุกปี ทางราชการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้กำลังสำรองได้เตรียมพร้อมไว้รอหมายเรียกพลหรือคำสั่งในการเรียกพล ซึ่งแต่ละครั้งทางราชการไม่ได้เรียกพร้อมกันทั้งหมดทุกคน จะเรียกผู้ที่บรรจุอยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยและ จะหมุนเวียนกันไป ดังนั้นทหารกองหนุนผู้ใดทราบว่าตนมีสิทธิได้รับการผ่อนผันไม่ต้องไปเรียกพล จะต้องแจ้งต่อสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัด ผู้ที่อยู่ในกำหนดเรียกพล คือ ทหารกองเกินที่จบการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ (นศท.ปี ๓) ขึ้นไป เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นกองหนุนจะได้รับหนังสือสำคัญ (สด.๘) พร้อมกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ดำเนินการตามประกาศที่กำหนด
URL
ผู้ประกาศ เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์     วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09:17
เอกสารแนบ    1602469057_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 12 ต.ค. 63
รูปภาพแนบ