การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563

ชื่อประชาสัมพันธ์  การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การคัดเลือกนิสิตเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563
- นิสิตสามารถขอรับแบบฟอร์ม ณ สำนักงานคณบดีที่สังกัดหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
- นิสิตยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบกับสำนักงานคณบดีที่สังกัด ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
URL
ผู้ประกาศ อโณทัย พรมเกตุ     วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09:56
เอกสารแนบ    ประกาศการคัดเลือกนิสิตเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 พ.ย. 63
   แบบรายงาน ก รายงานตนเอง   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 ก.ย. 63
   แบบเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 ก.ย. 63
รูปภาพแนบ