การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๓
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ (Google Hangouts Meet)
URL
ผู้ประกาศ นายมานพ น่้ำทรัพย์     วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:10
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ