การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๓
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ นายมานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:05
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ