ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียด ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓
ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตผู้ที่ได้รับการการช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓ นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนิสิต ไปรายงานตัวที่ห้อง ๒๑๒ งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หากนิสิตผู้ได้รับเงินช่วยเหลือไม่มารายงานตัวตามกำหนด มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 16:22
เอกสารแนบ    ประกาศฯ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 10 มิ.ย. 63
รูปภาพแนบ