การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ (Google Hangouts Meet)
URL
ผู้ประกาศ นายมานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:05
เอกสารแนบ    แบบรายละเอียดแจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 พ.ค. 63
   หนังสือเชิญประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 พ.ค. 63
รูปภาพแนบ