การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ (Google Hangouts Meet)
URL
ผู้ประกาศ นายมานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:03
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ