การส่งเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตและบุคลากรที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ชื่อประชาสัมพันธ์  การส่งเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตและบุคลากรที่เกิดจากอุบัติเหตุ
รายละเอียด เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ กองกิจการนิสิต จึงขอแจ้งให้นิสิตและบุคลากรที่ต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ สามารถส่งไปที่บริษัทประกันภัยโดยตรง
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14:02
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ