การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๘กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:24
เอกสารแนบ    แบบฟอร์มรายละเอียดแจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 ก.พ. 63
   หนังสือเชิญประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 ก.พ. 63
รูปภาพแนบ