การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒
URL
ผู้ประกาศ มานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11:44
เอกสารแนบ    หนังสือเชิญประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ม.ค. 63
   แบบกรอกรายละเอียดแจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ม.ค. 63
รูปภาพแนบ