ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
รายละเอียด ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๗ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตผู้ที่ได้รับการการช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๑ นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนิสิต ไปรายงานตัวที่ห้อง ๒๑๒ งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หากนิสิตผู้ได้รับเงินช่วยเหลือไม่มารายงานตัวตามกำหนด มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14:02
เอกสารแนบ    1579071765_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 ม.ค. 63
รูปภาพแนบ