โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
รายละเอียด มหาวิทยาลัยบูรพา โดย กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี (ห้อง ๒๐๑) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม การเตรียมความพร้อมบุคลากรในพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จ อันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักและตื่นตัวให้กับเยาวชน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาตนเอง ในการนี้ จึงขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกำหนดการแนบท้าย
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13:22
เอกสารแนบ    1576563880_2   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ธ.ค. 62
   1576563880_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ธ.ค. 62
รูปภาพแนบ