การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒
URL
ผู้ประกาศ นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13:09
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ