ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2562

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1412 /2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2562
ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตผู้ที่ได้รับการการช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. 2561 นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนิสิต ไปรายงานตัวที่ห้อง 212 งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 2 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หากนิสิตผู้ได้รับเงินช่วยเหลือไม่มารายงานตัวตามกำหนด มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:19
เอกสารแนบ    1574846424_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 พ.ย. 62
รูปภาพแนบ