การรับเงินค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (โครงการหอพักเทาทอง)

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับเงินค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (โครงการหอพักเทาทอง)
รายละเอียด นิสิตที่พักอาศัย หอพักเทา-ทอง 1 หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4 ห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ให้ตรวจสอบค่าไฟฟ้าคงเหลือได้ที่หอพักที่นิสิตเข้าพักอาศัย หากมีเงินค่าไฟฟ้าคงเหลือ สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1359/2562 (เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:11
เอกสารแนบ    1574219581_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 พ.ย. 62
รูปภาพแนบ