ทปอ.ขอความร่วมมือทุกโครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติตามประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

ชื่อประชาสัมพันธ์  ทปอ.ขอความร่วมมือทุกโครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติตามประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
รายละเอียด ทปอ.ขอความร่วมมือทุกโครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติตามประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ จะต้องไม่มีการแสดงชื่อหรือภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่ม ตามเอกสาร QR CODE ดังแนบ ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10:48
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ