การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ นายมานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 15:10
เอกสารแนบ    หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 ต.ค. 62
   แบบฟอร์มกรอกรายละเอียด เรื่อง แจ้งให้ทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 ต.ค. 62
รูปภาพแนบ