การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ นาบยมานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 14:10
เอกสารแนบ    แบบฟอร์มกรอกรายละเอียด เรื่อง แจ้งให้ทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ก.ย. 62
   หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ก.ย. 62
รูปภาพแนบ