ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา "RBRU Anti Drug"

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา "RBRU Anti Drug"
รายละเอียด ขอเชิญร่วมประกวดการรณรงค์เชิงสร้างสรรค์
ในหัวข้อ "ยาเสพติด กับสังคมไทย"
ประกวดแข่งขัน วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
.
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท
.
แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ
“ยาเสพติด กับสังคมไทย”
.
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
- เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
- เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
- เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
- ได้รับเกียรติบัตร
______________________________

แข่งขันการประกวดร้องเพลง
เพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงไทยสากล
.
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
- เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
- เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
- เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
- ได้รับเกียรติบัตร
______________________________

รายละเอียดการประกวดและใบสมัครการประกวด
bit.ly/30vUbhA

รับใบสมัครและส่งใบสมัคร
1. รับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ bit.ly/30vUbhA
2. ส่งใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งพัสดุ
3. ใบสมัครและเอกสารที่สมบูรณ์ ต้องถึงกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 11:36
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ