การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ นายมานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:13
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ