การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ นายมานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 18:53
เอกสารแนบ    แบบฟอร์มรายละเอียดการแจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ก.ค. 62
   หนังสือเชิญประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ก.ค. 62
รูปภาพแนบ