รับสมัครนิสิต เข้าพักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครนิสิต เข้าพักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด นิสิตที่ "ไม่ได้จองหอพัก" ในวันรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
และประสงค์จะจองหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถจองหอพักได้โดยการ
พิมพ์ : ชื่อ-นามสกุล , รหัสนิสิต , ประเภทห้องพัก (ปรับอากาศ หรือ พัดลม)
ส่งมายังอีเมล์เจ้าหน้าที่หอพัก ตามที่นิสิตประสงค์จะเข้าพักอาศัย ดังนี้
? หอพักเทา-ทอง 1 (หอพักนิสิตชาย)
นายวัชระ เกตุจีน
อีเมล์ watchara_buu@hotmail.com
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1542

? หอพักเทา-ทอง 2 (หอพักนิสิตหญิง)
นางสาววัลญา ดาแหม็ง
อีเมล์ wanlaya_da@hotmail.com
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1539

? หอพักเทา-ทอง 3 (หอพักนิสิตหญิง)
นางสาวอชิรฌาณ์ อนันตกูล
อีเมล์ atchara221@hotmail.com
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1541

? หอพักเทา-ทอง 4 (หอพักนิสิตหญิง)
นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ
อีเมล์ netnapach22@gmail.com
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 4118

หมายเหตุ : ภายใน 3 วันทำการ เจ้าหน้าที่หอพักจะดำเนินการตอบอีเมล์
และแจ้งขั้นตอนการชำระเงินให้นิสิตได้ทราบครับ
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12
เอกสารแนบ    1560924813_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 มิ.ย. 62
รูปภาพแนบ