ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลัก" รุ่นที่ ๒/๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลัก" รุ่นที่ ๒/๖๒
รายละเอียด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลัก" รุ่นที่ ๒/๖๒ จำนวน ๒ คน
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร วันที่ ๒๒ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (สัมภาษณ์ วันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:07
เอกสารแนบ    ใบสมัคร จิตอาสา รุ่น ๒ ปี ๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 พ.ค. 62
   แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 พ.ค. 62
   แบบฟอร์มเข้ารับการฝึก   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 พ.ค. 62
รูปภาพแนบ