การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ นายมายพ น้ำทรัพย์     วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:18
เอกสารแนบ    หนังสือเชิญประชุมและรับรองรายงานการประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 พ.ค. 62
   แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดแจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 พ.ค. 62
รูปภาพแนบ