การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ นายมานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08:42
เอกสารแนบ    แบบแจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 18 เม.ย. 62
   หนังสือเชิญประชุม ๔/๒๕๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 18 เม.ย. 62
รูปภาพแนบ