ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตนเอง ให้โอกาสผู้ป่วย"

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตนเอง ให้โอกาสผู้ป่วย"
รายละเอียด กองกิจการนิสิต ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการรับบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตนเอง ให้โอกาสผู้ป่วย" วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งดำเนินการ ๒ ช่วงเวลา คือ - เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๔๕ น.) - เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.) ณ ห้องสัมมนา (๒๑๑) กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/ โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๔
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุทธินันท์ โคนพันธ์     วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 16:08
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ