โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รายละเอียด ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๘/ ว ๒๔๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่นิสิต ประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปพร้อมกับการส่งเสริมให้นิสิตมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09:40
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ