การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ชื่อประชาสัมพันธ์  การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายละเอียด การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ ความภาคภูมิใจ ให้กับผู้ที่ดำเนินการส่งเสริม รักษา
สืบสาน ถ่ายทอด ฟื้นฟู พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน และให้เป็นแบบอย่างแก่ ชุมชน กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงมีโอกาสได้รับการเสนอชื่อเป็นรายการประเภท Good Safeguarding Practice
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.๒๐๐๓ ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก้
ในการนี้ กองกิจการนิสิต จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว โดยสามารถ
ส่งใบสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.culture.go.th (ข่าวประกาศ) หรือตามเอกสารการรับสมัครดังแนบ
URL
ผู้ประกาศ สุทธินันท์ โคนพันธ์     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:25
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ