การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ ความภาคภูมิใจ ให้กับผู้ที่ดำเนินการส่งเสริม รักษา
สืบสาน ถ่ายทอด ฟื้นฟู พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน และให้เป็นแบบอย่างแก่ ชุมชน กลุ่มบุคคล องค์กร
หรือหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงมีโอกาสได้รับการเสนอชื่อเป็นรายการประเภท Good Safeguarding Practice
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.๒๐๐๓ ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก้

โดยสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.culture.go.th (ข่าวประกาศ)
URL
ผู้ประกาศ สุทธินันท์ โคนพันธ์     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22:16
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ