การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ ความภาคภูมิใจ ให้กับผู้ที่ดำเนินการส่งเสริม
รักษา สืบสาน ถ่ายทอด ฟื้นฟู พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน และให้เป็นแบบอย่างแก่ ชุมชน กลุ่มบุคคล องค์กร
หรือหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงมีโอกาสได้รับการเสนอชื่อเป็นรายการประเภท Good Safeguarding Practice
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.๒๐๐๓ ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก้

โดยสามารถ ส่งใบสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.culture.go.th (ข่าวประกาศ)
URL
ผู้ประกาศ สุทธินันท์ โคนพันธ์     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:45
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ