ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ "แบ่งปันความรักด้วยโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ "แบ่งปันความรักด้วยโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"
รายละเอียด กองกิจการนิสิต ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน

ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการรับบริจาคโลหิต

โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี"แบ่งปันความรักด้วยโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งดำเนินการ ๒ ช่วงเวลา คือ

- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๔๕ น.)
- เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.)

ณ ห้องสัมมนา (๒๑๑) กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต

Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา

หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/

โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๔
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุทธินันท์ โคนพันธ์     วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 16:40
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ