ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาความคุ้มครองวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:51
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ