รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู่หอพัก ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู่หอพัก ของมหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด นิสิตที่มีความประสงค์ เข้าพักอาศัยในหอพัก ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถทำการจองหอพักได้
โดยการพิมพ์ข้อมูลของนิสิต ดังนี้
1. ชื่อ - นามสกุล..........................
2. รหัสนิสิต.................................
3. ประเภทห้องพัก (ห้องพัดลม / ห้องปรับอากาศ)...............................
4. ชื่อหอพัก................................

ส่งมายัง E-mail ของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานหอพัก ตามที่นิสิตประสงค์เข้าพัก ดังต่อไปนี้
1. watchara_buu@hotmail.com หอพักนิสิตชาย (หอพัก 50ปีเทา-ทอง)
2. wanlaya_da@hotmail.com หอพักนิสิตหญิง (หอพักเทา-ทอง 2)
3. atchara221@hotmail.com หอพักนิสิตหญิง (หอพักเทา-ทอง 3)
4. netnapa.ch@buu.ac.th หอพักนิสิตหญิง (หอพักเทา-ทอง 4)

เมื่อนิสิตดำเนินการจัดส่ง E-mail แล้ว ภายใน 3 วันทำการ
นิสิตจะได้รับ E-mail ตอบกลับ พร้อมกับรายละเอียดการชำระเงิน
ให้นิสิตดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ภายในวันที่กำหนด

นิสิตสามารถตรวจสอบข้อมูลหอพักได้ที่
http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/937

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานหอพัก 50 ปีเทา-ทอง โทร. 038-102222 ต่อ 1542
สำนักงานหอพักเทา-ทอง 2 โทร. 038-102222 ต่อ 1539
สำนักงานหอพักเทา-ทอง 3 โทร. 038-102222 ต่อ 1541
สำนักงานหอพักเทา-ทอง 4 โทร. 038-102222 ต่อ 4118
***ในวันและเวลาทำงานปกติ***
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:53
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ