ประกาศรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 3 - 5 ห้วงที่ 1 (รอบเก็บตก) ปีการศึกษา 2561

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 3 - 5 ห้วงที่ 1 (รอบเก็บตก) ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด กองกิจการนิสิต จะรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - 5 ห้วงที่ 1 (รอบเก็บตกสุดท้าย) ปีการศึกษา 2561
นิสิตที่ประสงค์จะรายงานตัว ให้ดำเนินการดังนี้
1. เข้ากรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต บันทึกข้อมูล และปริ๊นท์เอกสารออกมา 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่าย นศท.
2. ดาวน์โหลดเอกสาร แบบ รด.2 หน้า-หลังให้อยู่แผ่นเดียวกัน 1 ฉบับ เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง พร้อมติดรูปถ่าย นศท.
พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หัวข้อ แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ)
3. นำเอกสารจำนวน 2 ฉบับ ส่งที่ สำนักงานหอพัก 14 ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2561
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:01
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ