โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔
รายละเอียด ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๑๔ “ฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักสิลา” ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
อนุรักษ์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม
และในครั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน ๗ คน
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 13:45
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ