โครงการขอบคุณนักกิจกรรมและนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการขอบคุณนักกิจกรรมและนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
รายละเอียด กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการ
ขอบคุณนักกิจกรรม และนิสิตที่ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้นใน
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องสัมมนากองกิจการนิสิต (ห้อง ๒๑๑) ชั้น ๒
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของนิสิต
ที่ทำกิจกรรมและทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้นิสิตทุกคน รักและร่วมใจ
กันทำกิจกรรมเพื่อมวลนิสิตและสังคม
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 13:40
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ