ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
รายละเอียด พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
URL
ผู้ประกาศ นางสาวอโณทัย พรมเกตุ     วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09:52
เอกสารแนบ    พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐