ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
รายละเอียด พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
URL
ผู้ประกาศ นางสาวอโณทัย พรมเกตุ     วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09:47
เอกสารแนบ    พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖