กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิตเพื่อการจัดกิจกรรมของนิสิต

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิตเพื่อการจัดกิจกรรมของนิสิต
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิตเพื่อการจัดกิจกรรมของนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:27
เอกสารแนบ    1415327272_1