กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อแบบฟอร์ม  กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเช่น น้ำท่วมบ้านพักอาศัย อัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่ทำให้บ้านพักอาศัยและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย นิสิตสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือจาก “กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา”
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:30
เอกสารแนบ    กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต