กิจกรรม“E-Waste The Battle challenge ถ้ารักษ์จริง…มาทิ้งแข่งกัน”

ชื่อประชาสัมพันธ์  กิจกรรม“E-Waste The Battle challenge ถ้ารักษ์จริง…มาทิ้งแข่งกัน”
รายละเอียด รณรงค์ สร้างจิตสำนึกการคัดแยกและนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ไปทิ้งอย่างถูกวิธี
ลดขยะที่อาจส่งสารพิษกลับมาทำลายสุขภาพ และก่อให้เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/กำจัดอย่างถูกวิธี
กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 มกราคม-30 กันยายน พ.ศ. 2564
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10:15
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ