วินัยนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๙๘/๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๙๘/๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๙๘/๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:44
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0698/2564 เรื่อง การแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา