วินัยนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10:09
เอกสารแนบ    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓