วินัยนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
รายละเอียด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
URL
ผู้ประกาศ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:30
เอกสารแนบ    1384759696_1