กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒
รายละเอียด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒
URL
ผู้ประกาศ กลุ่มงานกิจกรรม     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:52
เอกสารแนบ    1384757515_1