ทะเบียนราษฎร์ » บุคลากร

   ทะเบียนราษฎร์
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
อีเมล์  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
   
นางสาวสิริพร ธิติโชติรส
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
อีเมล์  siriporn.th@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑