ทะเบียนราษฎร์ » บุคลากร

   ทะเบียนราษฎร์
 
นางสาวเสาวนีย์ คำละออ
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
อีเมล์  saowaneek@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๗
   
   
นางสาวสุดาพิม สาระกุล
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
อีเมล์  sudapim@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑