จัดหางาน » บุคลากร

   จัดหางาน
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
อีเมล์  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
   
นางสาวมณฑา อนุรัตน์ศร
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ  
อีเมล์  monta@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๒