กิจกรรมนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐      วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 20:49
     [นัดพบนิสิต] ตารางเวรเฝ้าระวังการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี ๒๕๖๐      วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 11:00
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐      วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 21:31
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐      วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 22:17
     [ประชุม สัมมนา] โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์      วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:00
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐      วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 22:39
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐      วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 18:08
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 22:42
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐      วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 19:17
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมเพื่อเลือกรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิตเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต      วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 11:25
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙      วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 20:57
     [ประชาสัมพันธ์] การสมัครเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:42
     [ประชุม สัมมนา] ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพบผู้นำนิสิตและนักกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:53
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:12
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙      วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 17:31
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙      วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 16:31