กิจกรรมนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑      วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 18:14
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑      วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 18:27
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:07
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๐      วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 18:02
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๐      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:56
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐      วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 22:22
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐      วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 17:04
     [นัดพบนิสิต] นางสาวพรรณมณฑ์ คงทรัตน์ นิสิตชมรมพุทธธรรมกรรมฐานฯ      วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16:57
     [นัดพบนิสิต] นางสาวพิราภา เซะวิเศษ นิสิตชมรมมุสลิม      วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16:53
     [นัดพบนิสิต] นางสาวมิลานี สว่างแจ้ง นิสิตชมรม Star Dance & Acting      วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16:49
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐      วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 20:49
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐      วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 21:31
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐      วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 22:17