กิจกรรมนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลัก" รุ่นที่ ๒/๖๒           วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:07
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒      วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:18
     [ประชุม สัมมนา] คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๐๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)      วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09:50
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒      วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08:42
     [กิจกรรม] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "GE - ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"      วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09:09
     [กิจกรรม] ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer (ทำให้ด้วยใจ)"      วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10:58
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒      วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10:02
     [กิจกรรม] โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09:40